സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

TERMS OF USE

ഈ വെബ്സൈറ്റ് സ്ഥലങ്ങളും, വീടുകളും, ഓഫീസുകൾ അടക്കം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സംബന്ധിച്ച വസ്തുവഹകൾ വിൽക്കാനും വാടകക്ക് നൽകാനും ഉള്ള പ്ലാറ്റുഫോം മാത്രം ആണ്. ഇവിടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജന്റുമാർക്കോ, ഏജൻസികൾക്കോ അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളും വീടകളും അടക്കം എല്ലാം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം.
ഓരോ പോസ്റ്റുകളിലും 4 ഫോട്ടോകളും എല്ലാ ഡീറ്റൈൽസും നിങ്ങൾക്കു നൽകുവാൻ സാധിക്കും
നിങ്ങളുടെ നമ്പറും പേരും ആ പേജിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും
കൂടാതെ ഓരോ പോസ്റ്റും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കും.
ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലമോ, വീടുകൾ തുടങ്ങിയ ഒന്നിനും ഈ വെബ്സൈറ്റോ, അതിന്റെ ഉടമകളോ ബാധ്യസ്ഥരല്ല. ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ വിൽക്കാൻ ഉള്ളവർക്ക് അത് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക മാത്രം ആണ് ചെയുന്നത്. അത് വഴി ആവശ്യക്കാരന് ആവശ്യം ഉള്ളതു എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാകാൻ ഒരു സൗകര്യം ലഭ്യമാകുന്നു. വാങ്ങുന്ന ആളും വിൽക്കുന്ന ആളും തമ്മിലാണ് മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. വാങ്ങുന്ന ആൾ വാങ്ങുന്നതെന്തായാലും അതിന്റെ വിലയും ഗുണമേന്മയും എല്ലാം വിൽക്കുന്ന ആളിൽ നിന്നും നേരിട്ട് അറിയേണ്ടതാണ്. പിന്നീട് ആ കച്ചവടം ആയി ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഒരു തർക്കത്തിനും ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരല്ല, ഇടപെടുകയും ഇല്ല.

By using this Website or by clicking a box that states that the User accepts and agrees to these Terms of use, the User is confirming that the User has read, understood and accepted these terms of use and is legally entitled to enter in this agreement. If the User does not agree to these terms of use, the User is not permitted to use this Website.

Any complaints or grievances regarding the use or information posted on this Website, may be sent to info@keralahome.in

INTRODUCTION

This website www.keralahome.in and/or any part thereof ("Website") is owned by Infomax Technologies ("Site Owner"). For the purpose of these Terms of Use, the expression "User" shall mean any person (including a Registered User) who accesses or uses the Website and the expression 'Registered User' shall mean a User who has registered himself/herself with the Website for availing the services provided therein. The Site Owner hereby grants the User a non-exclusive, non-transferable, limited license to use the Website, subject to the unconditional acceptance of the terms of use governing this Website. The User hereby agrees to familiarize himself/herself with the Terms of Use as well as other terms and guidelines found throughout this Website and abide by them. If the User is dissatisfied with the Website or any portion thereof, or with any of these Terms of Use, the User's sole remedy is to discontinue using this Website.

The Website is deemed to be used by the User when it is accessed by the User by any means and/or when it is loaded and/or continues to be loaded in the temporary or permanent memory of the User's computer or a similar system or in the internet browser thereof. The Site Owner's own records of the use of the Website and transactions concluded therein, maintained through computer systems or otherwise shall be accepted as conclusive and binding for all purposes. The User's use of this Website may be terminated at any time by Site Owner at the sole and absolute discretion of the Site Owner, without any reason or notice being required to be given to the User.

The User understands and agrees that Site Owner is a NETWORK SERVICE PROVIDER and an INTERMEDIARY within the meaning of Sec. 79 of the Indian Information Technology Act, 2000 and that the Website merely provides hosting services to its Registered Users and viewing facilities to persons browsing / visiting the Website. All the information posted therein has been posted by Registered Users and is third party user generated content. The Site Owner neither initiates the transmission nor selects the sender and receiver of the transmission nor selects / modifies the information contained in the transmission. The Site Owner has no control over the third party user generated content and shall not be liable for such content.

Users Account and Registration Obligations
The User can view certain information on the Website without registering on the Website. However, certain other activities on the Website including but not limited to uploading information, posting comments, etc require the User to register on the Website. The User Shall be required to provide some personal information, when the User creates a Registered User Account, including the User's email address, which is used to protect the Registered User's account from unauthorized access.

If a User uses the Website, the User shall be responsible for maintaining the confidentiality of the User's ID and Password and for restricting access to User's computer, computer system and computer network. The User shall be responsible for all activities conducted under the User's ID.

The User agrees, inter alia, to:
Provide true, accurate, current and complete information about the User in the registration form required to be filled in to create a Registered User Account (such information being the "Registration Data")
Maintain and promptly update the Registration Data to keep it true, accurate, current and complete. If the User provides any information that is untrue, inaccurate, not current or incomplete, or if the Site Owner has reasonable grounds to suspect that such information is untrue, inaccurate, not current or incomplete, or not in accordance with the Terms of use, the Site Owner has the right to indefinitely suspend or terminate the User's registration with the Website and refuse to provide the User with access to the Website.
Unless specifically agreed to by the Site Owner in writing, no content from this Website may be used, reproduced, transmitted, distributed or otherwise exploited in any way.
User agrees not to submit any property descriptions, photographs, financial, contact or other information contained in each Property's data to the Website unless the User has acquired received all necessary rights and authorizations from the owner of such property or the power of-attorney holder, including from the photographer and/or copyright owner of any photographs, to publish and advertise the said Property(s) on the Website.
The User shall disclose all material information in respect of all such property(s) submitted including the present status and nature of such property and shall also disclose whether the property is free from all encumbrances or not. The User in addition shall furnish a brief background of such property in respect of title, ownership and possession, Site Owner may also require the User to support his/her claims with respect to the status of the property with such documents as may be specified by it from time to time.
The User may further be required to substantiate his claims as to the nature and status of the property by swearing an affidavit stating the authenticity of the information/data so provided/displayed. Site Owner may, at its sole discretion but without any obligation to, search for such and remove properties that are alleged to have been submitted in violation of this provision. In addition, Site Owner may require additional evidence of compliance with this provision from Users who are alleged to have submitted Properties or other information/data in violation of these terms & conditions. Site Owner will, in its sole discretion, terminate the accounts of, and Site Owner may refuse service to, any User who repeatedly or intentionally violates this Agreement. Additionally, the User agrees to allow the Property listing, or any part of it, to be searched, displayed, accessed, downloaded, copied, and otherwise referred to by users of the Website.

Site Owner shall have the sole authority to choose the manner in which any Property will be searched, displayed, accessed, downloaded, copied, and otherwise used on the Website and Site Owner shall have the right to modify the property listing in the exercise of its rights under this Agreement. In addition to the terms aforementioned the User agrees:- 
(a) to represent and warrant that all Properties and associated information provided by the User will be accurate; 
(b) that the User will not permit the posting of a property on the Website under a name other than the name of a the owner or of real estate agent who has been duly authorized and engaged by the owner of the property in this regard.
Site Owner reserves, the right to remove without prior notice, all or any part of the content posted on the Website by the User. Site Owner accepts no responsibility for checking/verifying the accuracy of reports or data files submitted by the User. While Site Owner shall take all reasonable efforts for data backup and business resumption, the User will be solely responsible for retaining back-up copies of all information, photographs and other materials furnished/submitted to the Website.

Users, who are buying/renting property/properties through the Website, must verify/confirm details of the property/properties as well as its right, title, ownership, lien etc. on their own. Site Owner will not be responsible for the title or deeds of the property buying/renting through the Website The User understands and acknowledges that the Website is intended to be an internet location through which the User may access information carried by Website in the database maintained by it. The term "service" would include the search tools through which the User can search through the hosted databases and information using a number of search tools that are present with a selection matching their search criteria. Users then select one or more of the items presented to view the full document/ record. The term Service does not mean that the Site Owner is acting as an agent either express or implied on behalf of any person. The User hereby agrees to upload only accurate information relating to real estate matters. The User agrees not to set up fictitious properties or upload any matter/information relating to fictitious properties. If the User comes to know of any information on the Website that is fictitious/false or otherwise not in conformity with the Terms of use or otherwise offends the User in any manner, the User agrees to immediately send a complaint to info@keralahome.in enabling the Site Owner to take appropriate action.

The Services provided by the Website also include posting of profiles or listings for the purpose of sale, purchase or rental of any property, and for providing property services.

The User agrees not to submit, use and /or cause the storage into the Website, any information that:
is defamatory, abusive, harassing, threatening, or an invasion of privacy of another person; (b) is bigoted, hateful, or racially or otherwise offensive; (c) is violent, vulgar, obscene, pornographic or otherwise sexually explicit; or (d) otherwise harms any person or entity;

is illegal or encourages or advocates illegal activity or the discussion of illegal activities with the intent to commit them, including a posting or submission that is, or represents an attempt to engage in, child pornography, stalking, sexual assault, fraud, trafficking in obscene or stolen material, drug dealing and/or drug abuse, harassment, theft, or conspiracy to commit any criminal activity;

infringes or violates any right of a third party including: (a) copyright, patent, trademark, trade secret or other proprietary or contractual rights; (b) right of privacy (specifically, the User must not distribute another person's personal information of any kind without the prior written permission of such other person) or publicity; or (c) any confidentiality obligation;

contains a virus or other harmful component, or otherwise tampers with, impairs or damages the Website or any connected network, or otherwise interferes with any person or entity's use or enjoyment of the Website; or

Is antisocial, disruptive, or destructive, including "flaming," "spamming," "flooding," "trolling," and "griefing" as those terms are commonly understood and used on the Internet.

Do not generally pertain to the designated topic or theme.
Is not accurate or is otherwise inconsistent with the these terms & conditions.

The User understands and accepts the fact that the Site Owner cannot and does not assure the User that other Users will comply with these Terms or any other provisions of these Terms of Use, and, as between the User and Site Owner, the User hereby assumes all risk of harm or injury resulting from any such lack of compliance.

The User shall not use the Website for in any way that is unlawful, or harms the Site Owner or any other person or entity, The Site Owner's decision with regard to the above use shall be final and binding on the User. Any use of the Website or its related services that amounts to use of the Website's resources or User submissions for the purpose of or has the effect of competing with or displacing the market for the Website content, or its User submissions is prohibited.

The User understands and acknowledges that the User may be exposed to User Submissions that are inaccurate, offensive, indecent, or objectionable, and the User agrees to waive, and hereby does waive, any legal or equitable rights or remedies the User has or may have against the Site Owner or the Website with respect thereto, and agrees to indemnify and hold Site Owner, its Owners/Operators, affiliates, and/or licensors, harmless to the fullest extent allowed by law regarding all matters related to the use of the Website by the User.

The User is prohibited from using another User's account without obtaining the prior permission of such other User. The User is solely responsible for the activity that occurs on the User's account, and the User must keep the Users account password secure. The User must notify the Website immediately, in the event of any breach in security or unauthorized use of the Users account. The Site Owner assumes no responsibility for the completeness and/ or availability of information posted/submitted by Registered Users on the Website.

Although the Site Owner will not be liable for the User's losses caused by any unauthorized use of the Users account, the User shall be liable for the losses of the Site Owner or others due to such unauthorized use of the Users Account.

The User agrees not to alter or modify any part of the Website or any of its related technologies. Further, the User shall not:

a) Reverse engineer, decompile, disassemble, copy, reproduce, distribute, modify, transmit, perform, publish or create derivative works from or in any way exploit any part of the Website in violation of the Terms of use or the laws of any country.
b) Create a database in electronic or structured manual form by systematically downloading and storing the entire Website or part thereof except such information as relates or concerns the User.
c) Cache or permit caching by any person.
d) Commit any act that violates the Site Owner's intellectual property rights in the Website.
e) Engage in any fraudulent, abusive or illegal activity, including but not limited to any communication or solicitation designed or intended to fraudulently obtain the password or any private information relating to any other user.
f) Use the Website to violate the security of any computer or computer network, crack passwords or security encryption codes, transfer or store illegal material including threatening or obscene material or engage in any kind of illegal activity.
g) Run a mail list or any form of auto-responder, or spam on the Website or any processes that are run or are activated while the User is not logged on or engage in any virus attack or denial of service, attach or engage in any activity designed and/or intended to interfere with the working of Website for any duration of time.

The User agrees not to use or launch any automated system, including without limitation, "robots," "spiders," or "offline readers," that accesses the Website in a manner that sends more request messages to the Website servers in a given period of time than a human can reasonably produce in the same period by using a conventional on-line web browser.
Notwithstanding the foregoing, the Site Owner grants the operators of public search engines permission to use spiders to copy materials from the Website for the sole purpose of and solely to the extent necessary for creating publicly available searchable indices of the materials, but not caches or archives of such materials. The Site Owner reserves the right to revoke these exceptions either generally or in specific cases. The User agrees not to collect or harvest any personally identifiable information, including account names, from the Website, nor to use the communication systems provided by the Website (e.g. comments, email) for any commercial solicitation purposes. The User agrees not to solicit, for commercial purposes, any other Users of the Website.

In the use of the Website, the User shall otherwise comply with these Terms of Use and all applicable local, national, and international laws and regulations.

The Site Owner reserves the right to discontinue any aspect of the Website at any time.

Payment

Where Subscription Fees accrues it shall be payable at or within such time as stated in the invoice(s) issued by the Site Owner to the User. The Subscription Fees shall be paid by the User on demand. In case the user disputes the same for any reason whatsoever, he shall make the payment towards the Subscription Fees accrued till the resolution of the dispute. In the event of Site Owner deciding the dispute in the User's favour, the Company shall refund to the User any excess amount paid by the User free of interest. In case of any delay in the payment by the User of any sums due, the Site Owner shall have the right to charge interest on the outstanding amount from the date the payment became due until the date of final payment by the User.

Account Termination

The Site Owner will terminate a User's access to the Website if the User is determined to be in violation of the Terms of Use or of any applicable law.

The Site Owner reserves the right to decide whether a User Submission is appropriate and is not in violation of these Terms of Use.

The Site Owner may remove any User Submissions and/or terminate a User's access for uploading any material in violation of these Terms of Use, at any time, without prior notice and at the Site Owners sole discretion.

The Site Owner reserves the right to deny, at its sole discretion, any User access to this Website or any portion thereof without notice.

PRIVACY

Personal Information
Non-Account Activity. No information / registration details are required to access the Website.

Account-Related Activity
Certain other activities on the Website like uploading information require the User to have a Registered User Account. The User is required to provide some personal information when the User creates an account, which personal information includes the User's email address, which is used to protect the User's account from unauthorized access. A Registered User Account allows the User to access many of the Website's services that require registration.

Usage Information
The Site Owner may record information about the User's usage, such as when the User used the Website, the favourites the User subscribed to, the contacts the User communicated with, the information the User has viewed and the frequency and size of data transfers, as well as the information the User displayed on the Website (including UI elements, settings, and other information). If the User is logged in, the Site Owner may associate that information with the User's account. The Site Owner may use clear GIFs (a.k.a. "Web Beacons") in HTML-based emails sent to Users to track which emails are opened by the recipients.

Content Uploaded to Site
Any personal information or information that the User voluntarily discloses online becomes publicly available and can be collected and used by others.

Users
If the User submits personally identifiable information to the Site Owner through the Website, the Site Owner may use the User's personal information to operate, maintain, and provide the User with general and personalized features and functionality on the Website, and process any flagging activity or correspondence the User sends to the Site Owner.
The User's account name is displayed to other Users when the User uploads information or sends messages through the Website and other Users can contact the User through messages and comments. Any information that the User submits to the Website may be redistributed through the internet and other media channels, and may be viewed by the general public.
The Site Owner does not use the User's email address or other personally identifiable information to send commercial or marketing messages without the User's consent or except as part of a specific program or feature for which the User will have the ability to opt-in or opt-out. The Site Owner may, however, use the User's email address without further consent for non-marketing or administrative purposes (such as notifying the User of major Website changes or for User service purposes).
The Site Owner uses both the User's personally identifiable information and certain non-personally-identifiable information (such as anonymous user usage data, cookies, IP addresses, browser type, clickstream data, etc.) to improve the quality and design of the Website and to create new features, promotions, functionality, and services by storing, tracking, analyzing, and processing User preferences and trends, as well as User activity and communications.
The Site Owner uses cookies, clear gifs, and log file information to: (a) store information so that the User will not have to re-enter the same during the User's next visit; (b) provide customised, personalized content and information; (c) monitor the effectiveness of the Website's marketing campaigns; (d) monitor aggregate metrics such as total number of visitors, pages viewed, etc.; and (e) track the User's entries, submissions, and status in promotions, sweepstakes, and contests.

Information that is publicly available
When the User creates an account on the Website, some information about the User's account and the User's account activity will be provided to other Users of the Website. This may include the date the User opened the User's account, the date the User last logged into the User's account, the User's age (if the User choose to make it public), the country and the number of / information relating to real estate that the User has visited. 
The User's account name is displayed to other Users when the User engages in certain activities on the Website, such as when the User uploads information or sends messages through the Website. Other Users can contact the User through messages and comments.
The User may also choose to add personal information that will be visible to other Users.
Any information that the User submits to the Website can be redistributed through the internet and other media by the Site Owner, without obtaining any consent from the User, and may be viewed by the general public.

The User's Choices
The User may, of course, decline to submit personally identifiable information through the Website, in which case the Website may not be able to provide certain services to the User. Some advanced features may, for authentication purposes, require the User to sign up for other services. The privacy notices of those services govern the use of the User's personal information associated with them. 
The User may update or correct the User's personal profile information at any time.

Third-party Advertisers, Links to Other Sites
The Site Owner allows other companies, called third-party ad servers or ad networks, to display advertisements within the Website. These third-party ad servers or ad networks use technology to send advertisements and links that appear on the Website directly to the User's browser. They automatically receive the User's IP address when this happens. They may also use other technology (such as cookies, JavaScript, or Web Beacons) to measure the effectiveness of their advertisements and to personalize the advertising content the User sees.
The Site Owner does not provide any personally identifiable information to these third-party ad servers or ad networks without the User's consent or except as part of a specific program or feature for which the User will have the ability to opt-in or opt-out. However, please note that if an advertiser asks the Site Owner to show an advertisement to a certain audience and the User responds to that advertisement, the advertiser or ad-server may conclude that the User fits the description of the audience they are trying to reach. The advertiser may also use information regarding the User's use of the Website, such as the number of times the User viewed an ad (but not any personally identifiable information), to determine which ads to deliver to the User.
The User should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers or ad networks for more information on their practices and for instructions on how to opt-out of certain practices. The Website's privacy policy does not apply to, and the Site Owner cannot control the activities of, such other advertisers or web sites. Any data obtained by third-party ad servers subsequently shared with the Site Owner is maintained and dealt with by the Site Owner in accordance with this privacy policy.

More Information
For questions concerning the Website or the User's account, please read the Help page.
For more information about the Website's privacy practices, write to the Site Owner

Disclaimer of warranties
This Website service is provided on an "as is" and "as available" basis. The Site Owner expressly disclaims all warranties of any kind, whether express or implied or statutory, including, but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, data accuracy & completeness in the Website or any part thereof or any transactions entered into through the Website, and any warranties relating to viruses and non-infringement in the Website or any transactions entered into, through the Website. The Site Owner makes no representations or warranties, either express or implied that the use of the Website will not infringe any patent, copyright or other right of any third party. No advice or information, whether oral or written, obtained by the User through, or from, the Website shall create any warranty not expressly stated herein.

The Site Owner makes no warranty that the Website will meet the User's requirements, or that the Website will be uninterrupted, timely, secure, or error free; nor does the Site Owner make any warranty as to the results that may be obtained from the use of the Website or as to the accuracy or reliability of the information/material on the Website.

Limitation of Liability

The User agrees that Site Owner shall not be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages, (including, but not limited to, damages caused by personal injury, loss of profits, use, data or other intangible, business interruption, loss of privacy, or any other pecuniary loss) to the User or any third party resulting from the (i) errors, mistakes, or inaccuracies of content, (ii) Personal injury or property damage, of any nature whatsoever, resulting from the User's access to and use of the Website, (iii) any unauthorized access to or use of the Website and secure servers, and/or any and all personal information and/or financial information stored therein, (iv) any interruption or cessation of transmission to or from the Website, (v) any bugs, viruses, trojan horses, or the like, which may be transmitted to or through the Website by any third party, and/or (vi) any errors or omissions in any content or for any loss or damage of any kind incurred as a result of the use by the User of any content posted, emailed, transmitted, or otherwise made available on the Website, whether based on warranty, contract, tort, or any other law, and whether or not the Site Owner is advised of the possibility of such damages. The foregoing limitation of liability shall apply to the fullest extent permitted by law. The Registered User specifically acknowledges that the Site Owner is only providing a platform at its absolute discretion to share certain information and shall not be liable for:-
User submissions or the defamatory, offensive, or illegal conduct of any third party and that the risk of harm or damage from the foregoing rests entirely with the User.
The use or the inability to use the services provided by the Website.
The delivery or the inability to deliver the services provided by the Website.
The performance or the inability to perform the services provided by the Website.
Any costs or consequences resulting from the above acts/omissions or resulting from the access to, or alteration of User's transmissions or data.

The User further agrees that the Site Owner shall not be liable to the User or any third party for any damages arising from any error, interruption, suspension or termination of, or in, the Website, including but not limited to direct, indirect, incidental, special, consequential or exemplary damages, whether such interruption, suspension or termination was justified or not, negligent or intentional, inadvertent or advertent.

This Website may contain links to websites operated by parties other than the Site Owner, which will cause the User to leave this Website or have access to other websites. The User's use of each such other websites is subject to the terms of use and other terms and guidelines, if any, contained within each such other website. In the event that any of the terms contained herein conflict with the terms of use or other terms and guidelines contained within any such website, then the terms of use and other terms and guidelines for such other website shall prevail with regard to the use of the website. The linked websites are not under the control of the Site Owner and the Site Owner is not responsible for the contents of any linked web site or any link contained in a linked web site, or any changes or updates to such web sites. The Site Owner is providing these links to the User only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement by the Site Owner of the other website.

The User agrees that the Site Owner is not responsible for the accuracy, completeness or availability of information, content and materials found on other websites that link to or from the Website. The Site Owner cannot ensure that the User will be satisfied with any services that the User purchases from a third-party/ other website that links to or from the Website or third-party information, content or materials contained on this Website (including, without limitation, User-Generated Content contained in the Website).

The Site Owner does not invite, offer, recommend and/or endorse any of the information regarding any property/real estate including but not limited to the title of the owner, rates charged, amenities provided or quality of construction etc , nor has the Site Owner taken any steps to confirm the accuracy, completeness or reliability of, any information, content or materials contained on this Website or on any other third-party website. The Site Owner does not make any representations or warranties as to the security of any information, content or materials (including, without limitation, credit card and other personal information) the User might be requested to give to any third party. The User hereby irrevocably waives any claims against the Site Owner with respect to information, content and materials contained on the Websites (including, without limitation, User-Generated Content), on third party websites, and any information, content and materials Users provide to such third party websites (including, without limitation, credit card and other personal information). The Site Owner strongly encourages the Users to make whatever investigation the User feels necessary or appropriate before proceeding with any online or offline transaction with any third party. Users are also strongly advised to independently verify the authenticity of any offers received by them. The Site Owner does not endorse investment in any of the projects and User's investments shall be entirely at the risk and responsibility of the User.

General

The Site Owner reserves the absolute discretion to modify the Website or to amend / supplement any of these Terms Of Use at any time. The abovementioned amendments / supplements shall automatically become binding on the User, as soon as the said amendment or supplement is made to the Terms of Use, and is published on the Website.

The Site Owner may sub-contract and/or employ any affiliate to carry out any of its obligations under these Terms of Use. The Site Owner may transfer or assign its rights and obligations under this contract to any third party without requiring any consent of the Registered Users or any other Users. The Registered User agrees that his/her User ID and password shall be used by him / her alone and shall not be transferred / assigned or permitted to be used by any other person.

The User hereby grants to the company a non-exclusive, worldwide, royalty-free, irrevocable, sub-license able (through multiple tiers) right to exercise all copyright and publicity rights, in any existing or future media, known or unknown, over the material or User Data that may be required to display the listings.

The Website, these Terms of Use and the User's use of the Website is governed solely by Indian law irrespective of where the whole or any part of the data or Website may be physically located and without regard to conflict of law principles in other jurisdictions. Use of this Website is unauthorized and prohibited in any jurisdiction that does not give effect to all provisions of these Terms including without limitation, this paragraph. The Site Owner accepts no liability whatsoever, direct or indirect for non-compliance by the user with the laws of any country other than that of the Republic of India. The User agrees that the Courts in Kottayam, Kerala, India, alone shall have jurisdiction with regard to any dispute between the User and the Site Owner excluding all other Courts anywhere in the world that may otherwise have had such jurisdiction.