സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

home for sale

Price / വില: 3,700,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 5 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 1200 Sq.feet
Rooms / റൂം : 3
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 3
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : 2
Total floors / നിലകൾ : 1200sq.feet
District / ജില്ല : Pathanamthitta
Place / സ്ഥലം : Kavumbhagom (Part)
Contact Number : 9961010581
Person Name : PÅRVATHY R NAIR (Owner)
Property Description : i am pradad...mob -9961010581
Send Enquiry