സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image
Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 1.55
District / ജില്ല : Malappuram
Place / സ്ഥലം : Vengara (CT)
Contact Number : 542837370
Person Name : shameem (Owner)
Property Description : വേങ്ങരയിൽ നിന്നും 2.5km അകലെ വേങ്ങര - കിളിനകോട് റോഡിൽ കാപ്പില് റോഡിനോട് ചാരി 1.55 ഏക്കർ സ്ഥലം വില്പനക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക

Ph:8138815715

Wtsp: +966542837370


Send Enquiry