സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 1,500,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 6.5 Cent
District / ജില്ല : Thrissur
Place / സ്ഥലം : Varandarappilly
Contact Number : 95673 21221
Person Name : MOHAMMED ABDUL KHADER (Agent)
Property Description : തൃശൂർ വരന്തരപ്പിള്ളി പൗണ്ട്  

ആറര സെന്റ് സ്ഥലവും ഓട് ഇട്ട വീടും വില്പനക്ക് പഞ്ചായത്ത് ടാറിങ്ങ് റോഡ് സൗകര്യം 9567321221

15 ലക്ഷം

Send Enquiry