സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 7,500,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 150 Cent
District / ജില്ല : Thrissur
Place / സ്ഥലം : Palappilly
Contact Number : 95673 21221
Person Name : MOHAMMED ABDUL KHADER (Agent)
Property Description : തൃശൂർ പാലപ്പിള്ളി അടുത്ത് ഒന്നര ഏക്കർ റബ്ബർ വില്പനക്ക് 

( സ്ളോട്ടർ ) 9567321221

സെന്റിന് 50000

Send Enquiry