സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

House for rent

Price / വില: 5,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 10 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 800 Sq.feet
Rooms / റൂം : 3
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 1
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : Nil
Total floors / നിലകൾ : Only ground
District / ജില്ല : Kozhikode
Place / സ്ഥലം : Parambil Bazar
Contact Number : 9744899103
Person Name : Anil p (Owner)
Property Description :
Send Enquiry