സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image
Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 22 cent Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 22 Cent
Rooms / റൂം : 3
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 3
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : 1
Total floors / നിലകൾ : 1
District / ജില്ല : Kasaragod
Place / സ്ഥലം : Muhimmath nagar
Contact Number : 9961552415
Person Name : Muhammed swadhiq (Owner)
Property Description : Near muhimmath english,kannada,malayalam medium school,masjid,madhrasa,etc...
Send Enquiry