സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

House

Price / വില: 1,100,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 5sent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 650 Sq.feet
Rooms / റൂം : 1
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 1
Total floors / നിലകൾ : One
District / ജില്ല : Pathanamthitta
Place / സ്ഥലം : manthuka chruch
Contact Number : 8111971364
Person Name : Harithaabhilash (Owner)
Property Description : Near manthuka chruch
Send Enquiry