സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

10 cent 2750 soft new house

Price / വില: 60

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 10 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 2750 Sq.feet
Rooms / റൂം : 4
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 4
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : 3
Total floors / നിലകൾ : 2
District / ജില്ല : Kollam
Place / സ്ഥലം : Punalur(municipality)
Contact Number : 9746478858
Person Name : Jiji (Owner)
Property Description :
Send Enquiry