സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image
Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 16 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 650 Sq.feet
Rooms / റൂം : 3
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 1
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : Nill
Total floors / നിലകൾ : 1
District / ജില്ല : Palakkad
Place / സ്ഥലം : Vadakkancheri-II
Contact Number : 9847836368
Person Name : Sreejith or (Owner)
Property Description : 16 cent sthalam.. Oru oodu veedu. 3 bedroom. 
Send Enquiry