സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 8,910,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 27 Cent
District / ജില്ല : Kottayam
Place / സ്ഥലം : Manganam
Contact Number : 96560 14215
Person Name : Jose (Owner)
Property Description : മാങ്ങാനം. മക്രേണി. ബസ്റ്റേപ്പിൽ നിന്ന്. ഏകദേശം. മുന്നുറ്റമ്പത്. മീറ്റർ. മാറി. റേഡ്. സൈഡിൽ. 27. Cent. സ്ഥലം. വില്പനയ്ക്ക്. കോട്ടയത്തേയ്ക്ക്. നാലു. കിലേമീറ്റർ. ഭൂരം. വില. 330000. താല്പര്യമുള്ളവർ. ഈ. നമ്പറിൽ. വിളിക്കുക 9656014215.
Send Enquiry