സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 10,000,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 10 Cent
District / ജില്ല : Thrissur
Place / സ്ഥലം : Ayyanthole
Contact Number : 99462 57119
Person Name : Varanjith (Agent)
Property Description : Centinu 10 Lakhs ആണ് പറയുന്നത്, 9.5 ക്ക് കിട്ടും
Send Enquiry