സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image
Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 40 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 2300 Sq.feet
Rooms / റൂം : 3
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 3
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : 2
Total floors / നിലകൾ : 2
District / ജില്ല : Kozhikode
Place / സ്ഥലം : Kunduparamba
Contact Number : 9946811322
Person Name : Sachin (Owner)
Property Description : This property is accesible with lorry and is only 200 meters from highway
Send Enquiry