സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 800,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 1 Acre
District / ജില്ല : Thrissur
Place / സ്ഥലം : Chokkana
Contact Number : 95673 21221
Person Name : MOHAMMED ABDUL KHADER (Agent)
Property Description : ഒരു ഏക്കർ 6 വർഷം പ്രായം ആയ

 റബ്ബർ വിൽക്കാ നുണ്ട് പട്ടയമില്ല  

8 ലക്ഷം : 9567321221

Send Enquiry