സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image
Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 23 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 2500 sqfeet
Rooms / റൂം : 3
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 2
Total floors / നിലകൾ : 2
District / ജില്ല : Pathanamthitta
Place / സ്ഥലം : 12500000
Contact Number : 8129048906
8129048906
Person Name : Lijo (Owner)
Property Description :
Send Enquiry