സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 11,200,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 16 Cent
District / ജില്ല : Thrissur
Place / സ്ഥലം : Thrissur
Contact Number : +91 6282 603 334
Person Name : Manojkumar (Owner)
Property Description : തൃശ്ശൂർ.. 2കിലോമീറ്റർ.. 16.സെൻറ്. ഹൌസ് പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്... ഹരിത. ഗർഡൻസ്.. സമീപം.. 

ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി.. കോൺവെന്റ്.. സ്കൂൾ.. ബാങ്ക്.. ഓഡിറ്റോറിയം. 3എണ്ണം... എന്നിവക്ക്.. സമീപം..

Send Enquiry