സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image
Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 10 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 10 Cent
Rooms / റൂം : 5
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 5
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : 4
Total floors / നിലകൾ : 2
District / ജില്ല : Malappuram
Place / സ്ഥലം : ??????
Contact Number : 7034345376
7034345376
Person Name : Anwar (Owner)
Property Description : ?????????? ???? ???????? ????? ???????? ???????????? ????? 70 34 34 5 3 7 6
Send Enquiry