സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

1acre 45 cent

Price / വില: 2

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 1 Acre
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 777777777788 Sq.feet
Rooms / റൂം : 3
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 4
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : 3
Total floors / നിലകൾ : 2
District / ജില്ല : Palakkad
Place / സ്ഥലം : Mannarkkadu(municipality)
Contact Number : 8078820731
Person Name : Akhil KK (Owner)
Property Description : 1 acre 45 cent ??????? ?????? ????? ??????????. 

PH:8078797131,9495856265,8078820731

Send Enquiry