സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image
Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 30 Cent
District / ജില്ല : Malappuram
Place / സ്ഥലം : Perinthalmanna
Contact Number : +91 79026 72733
Person Name : Abdulsalam (Owner)
Property Description :  തെങ്ങിൻ തോട്ടം വിൽപ്പനക്ക് 

perinthalmanna aduth t n puram 30 cent thenginthottam vilpanak cent 1 lakh

Ph:7902672733

Send Enquiry