സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 3,000,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 9 Cent
District / ജില്ല : Malappuram
Place / സ്ഥലം : Edarikkod
Contact Number : +91 90484 25117
Person Name : Ali Bappu (Owner)
Property Description : ഒബത് സെൻറ് സ്ഥലവും വിടും ഉണ്ട് വിൽക്കാൻ - 30 ലക്ഷം ചോദിക്കുന്നു - സ്ഥലം ക്ലാരി സാത്ത് അടിവാരം - എടരിക്കോട്-മലപുറം ജില്ല - 904842 51 17
Send Enquiry