സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

???????? ???????? ?????????

Price / വില: 8,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 900 Sq.feet
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 900 Sq.feet
Rooms / റൂം : 2
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 2
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : 2
District / ജില്ല : Thiruvananthapuram
Place / സ്ഥലം : Attingal(municipality)
Contact Number : 9895122065
Person Name : ????????? ???? (Owner)
Property Description : ????????? ?????????? ???? ?????????? ??? ?????????? ?????? ???????? ????? 

470-2624060


Send Enquiry