സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

ലേഡീസ് ഷോപ്പ്

Price / വില: 300,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 400 Sq.feet
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 400 Sq.feet
Total floors / നിലകൾ : 390
District / ജില്ല : Thrissur
Place / സ്ഥലം : kothaparambu
Contact Number : 7558915126
Person Name : Hidayath (Owner)
Property Description :
Send Enquiry