സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

house for sail

Price / വില: 3,200,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 5 cent Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 950 Sq.feet
Rooms / റൂം : 2
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 2
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : 1
Total floors / നിലകൾ : 1 floor
District / ജില്ല : Thrissur
Place / സ്ഥലം : Chengallur
Contact Number : 8943378014
Person Name : dhinoop p s (Owner)
Property Description : For more deatils  8943378014
Send Enquiry