സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image
Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 30 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 9000 Sq.feet
Rooms / റൂം : 1
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 3
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : 1
Total floors / നിലകൾ : 4
District / ജില്ല : Idukki
Place / സ്ഥലം : Kattappana
Contact Number : 9447065992
Person Name : Tijo (Owner)
Property Description :
Send Enquiry