സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image
Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 4 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 2400 Sq.feet
Total floors / നിലകൾ : 2
District / ജില്ല : Ernakulam
Place / സ്ഥലം : Thoppumpady
Contact Number : 9037322863
Person Name : Vishnu Babu (Owner)
Property Description :
Send Enquiry