സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image
Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 45 Cent
District / ജില്ല : Thiruvananthapuram
Place / സ്ഥലം : Vellanad
Contact Number : 8891166775
Person Name : GopaKumar (Owner)
Property Description : 20,25centinte 2 rubber plots, lorry site, veedine anuyogyam, orumicho separate aayito taalparyamullavark contact cheyyam, brokers please avoid

ContactNo:9961367612, 9645419242,7012318699

              

Send Enquiry