സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

House

Price / വില: 4,500,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 10.25 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 1740 Sq.feet
Rooms / റൂം : 3
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 4
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : 3
Total floors / നിലകൾ : 2
District / ജില്ല : Thrissur
Place / സ്ഥലം : Puthenchira
Contact Number : 8943363856
Person Name : Sasidharan (Owner)
Property Description : 8943363856
Send Enquiry