സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

?????????? ???? ?????????

Price / വില: 5,500,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 10Cent Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 2300 Sq.feet
Rooms / റൂം : 4
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 4
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : 3
Total floors / നിലകൾ : 2floor
District / ജില്ല : Malappuram
Place / സ്ഥലം : Nilambur
Contact Number : 9207893265
Person Name : Firos (Owner)
Property Description : ????????: ??????? ????????? ????? 10 ??????  ?????? ???? 2300 Sq' feet  ?? ???' ?????????????? ??????? ????????? ????? ??????? ?????? ????????????? ?????????? ???????????? 
Send Enquiry