സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

House for a small family

Price / വില: 2,000,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 4 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 600 Sq.feet
Rooms / റൂം : 2
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 1
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : 1
Total floors / നിലകൾ : 1
District / ജില്ല : Kottayam
Place / സ്ഥലം : Pongamthanam
Contact Number : 9497657483
Person Name : Alex (Owner)
Property Description : വഴി, വെള്ളം, ബസ് സ്റ്റോപ്പ്‌ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ള പ്ലോട്ട്. 
Send Enquiry