">

">

സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

For sale

Price / വില: 3,500,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 10 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 1500 Sq.feet
Rooms / റൂം : 3
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 3
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : 3
Total floors / നിലകൾ : 2
District / ജില്ല : Malappuram
Place / സ്ഥലം : Wandoor
Contact Number : 9744016962
Person Name : Libi (Owner)
Property Description :


Send Enquiry