സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

Small budget house

Price / വില: 3,600,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 8 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 1000 Sq.feet
Rooms / റൂം : 3
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 2
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : 2
Total floors / നിലകൾ : 1
District / ജില്ല : Kottayam
Place / സ്ഥലം : Karukachal
Contact Number : 9497657483
Person Name : Alex (Owner)
Property Description : ധാരാളം വെള്ളമുള്ള സ്ഥലം. Church,Temple,Hospital, School തുടങ്ങിയ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അടുത്തുണ്ട്. വിശാലമായ വഴി ഉണ്ട്. Peaceful area. 


Send Enquiry