സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

House for sale

Price / വില: 5,500,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 6 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 1750 Sq.feet
Rooms / റൂം : 4
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 4
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : 2
Total floors / നിലകൾ : 2
District / ജില്ല : Kannur
Place / സ്ഥലം : Kakkad
Contact Number : 9496651395
Person Name : Anwar (Owner)
Property Description : 9496651395
Send Enquiry