സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

Sale

Price / വില: 8,500,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 35 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 5000+ Sq.feet
Rooms / റൂം : 5
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 5
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : 2
Total floors / നിലകൾ : 1
District / ജില്ല : Kollam
Place / സ്ഥലം : Pathanapuram
Contact Number : 7403387173
Person Name : Robin (Owner)
Property Description :
Send Enquiry