സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

Hose with land

Price / വില: 9,000,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 33 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 2900 Sq.feet
Rooms / റൂം : 4
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 4
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : 3
Total floors / നിലകൾ : 2
District / ജില്ല : Pathanamthitta
Place / സ്ഥലം : Kodumon
Contact Number : 04734287971
Person Name : Mathukutty (Owner)
Property Description :
Send Enquiry