സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 5,000,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 19 Cent
District / ജില്ല : Kottayam
Place / സ്ഥലം : Amayannur
Contact Number : 94468 22098
Person Name : Dhanya Sunil (Owner)
Property Description : അമയന്നൂർ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം 19 സെന്റ് സ്ഥല വും വീടും ഉടൻ വില്പനയ്ക്ക് Ph.702526 3993 Ph 8606989601
Send Enquiry