സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image
Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 4.8 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 1350 Sq.feet
Rooms / റൂം : 3
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 3
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : 3
Total floors / നിലകൾ : 2
District / ജില്ല : Palakkad
Place / സ്ഥലം : Pirayiri (CT)
Contact Number : 09847902617
Person Name : GOVINDAVARIAR (Owner)
Property Description :
Send Enquiry