സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 230,000,000

District / ജില്ല : Alappuzha
Place / സ്ഥലം : SD College
Contact Number : 94470 69690
94470 69690
Person Name : Shaji Paramban (Agent)
Property Description : ആലപ്പുഴ SD കോളേജിനും RELIANCE Mallനും1kmതെക്ക്.സമനിരപ്പായ സ്ഥലം.commercial Area .പല പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളും സമീപത്ത്.5അക്കരെ.

     ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വില 4.60ലക്ഷം സെൻറിന്.

Send Enquiry