സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 3,800,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 5.25 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 1580 Sq.feet
District / ജില്ല : Palakkad
Place / സ്ഥലം : Kottayi-II
Contact Number : 94468 23482
Person Name : Vividha Baburaj (Owner)
Property Description :
Send Enquiry