സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

11cent 1700 sqft house

Price / വില: 4,500,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 11 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 1700 Sq.feet
Rooms / റൂം : 2
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 2
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : 1
Total floors / നിലകൾ : 1
District / ജില്ല : Pathanamthitta
Place / സ്ഥലം : Kodumon
Contact Number : 9567062910
Person Name : Roshan (Owner)
Property Description : 11 cent 1700 sqft house
Send Enquiry