സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

Home

Price / വില: 3,500,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 6 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 1250 Sq.feet
Rooms / റൂം : 3
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 3
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : 2
Total floors / നിലകൾ : 2
District / ജില്ല : Palakkad
Place / സ്ഥലം : Palakkad(municipality)
Contact Number : 8113941373
Person Name : Suresh (Owner)
Property Description :
Send Enquiry