സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

MOBILE SHOP FOR SALE

Price / വില: 2,000,000

District / ജില്ല : Palakkad
Place / സ്ഥലം : Padinjarangadi
Contact Number : 98958 25300
Person Name : Fasal (Owner)
Property Description : മൊബൈൽ ഷോപ്പ് വിൽപ്പനക്ക് പാലക്കാട് പടിഞ്ഞാറ ങ്ങാടിയിൽ , 2 ലക്ഷം രൂപ അഡ്വാൻസ് ,ദിവസം 300 രൂപ വാടക .ഉദ്ദേശവില 20 ലക്ഷം രൂപ ,വിലയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതാണ് 

Mob:9895825300 /9846209948

Send Enquiry