സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

Hose for rent

Price / വില: 15,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 25 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 25 Cent
Rooms / റൂം : 3
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 3
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : 2
Total floors / നിലകൾ : 2
District / ജില്ല : Thrissur
Place / സ്ഥലം : Edamuttam
Contact Number : 8078303291
Person Name : Thajudeen (Owner)
Property Description :

വീട് വാടകക്ക് ഫാമിലി ഓൺലി,  നേഷനാൽ ഹൈവ്വെ 

ആനവിഴുങ്ങി 


Send Enquiry