സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

Home seal 9037899807

Price / വില: 4,500,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 9 Cent
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 2000 Sq.feet
Rooms / റൂം : 4
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 3
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : 1
Total floors / നിലകൾ : 2
District / ജില്ല : Kannur
Place / സ്ഥലം : Kalliasseri (CT)
Contact Number : 9037899807
Person Name : Riyas (Owner)
Property Description :
Send Enquiry