സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

9746130313

Price / വില: 0

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 5 Acre
District / ജില്ല : Kannur
Place / സ്ഥലം : Kannur airport
Contact Number : 097461 30313
Person Name : Azeez.p (Owner)
Property Description : കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും 5 കിലോമീറ്റർ മാറി വാരച്ചാലിൽ 5 ഏക്കർ റബ്ബർ തോട്ടം 10, 20 സെന്റ് പ്ലോട്ട് തിരിച് വീടിനു വേണ്ടി മുറിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. സെന്റിന് 000 റോഡ് അവൈലബിൾ. ആവശ്യമുള്ളവർ condact ചെയ്യുക. : [മറച്ച വിവരങ്ങൾ](WhatsApp 0097333002370 contact 9746130313
Send Enquiry