സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image
Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 5 Cent
Rooms / റൂം : No
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : No
Bathroom attached rooms / ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ചഡ് റൂംസ് : No
Total floors / നിലകൾ : No
District / ജില്ല : Ernakulam
Place / സ്ഥലം : Aluva
Contact Number : 099460 01188
Person Name : Haris (Owner)
Property Description :
Send Enquiry