സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR RENT

Price / വില: 10,000

Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 1500 Sq.feet
Rooms / റൂം : 2
Bath Room / ബാത്ത് റൂം : 2
District / ജില്ല : Thrissur
Place / സ്ഥലം : Viyyur
Contact Number : 90616 50697
Person Name : SREENI (Owner)
Property Description : വീട് വാടകയ്ക്ക്, വാടക 10000,അഡ്വാൻസ് 30000,upstair, 1500 sqft, well water

2 bedroom, 2 bighall , 2 batroom ,all clean and neet opp viyyur church

 (only 50 meter mainroad)

Send Enquiry