സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

Land Plot For Sale

Price / വില: 110,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 10 Cent
District / ജില്ല : Malappuram
Place / സ്ഥലം : Poovathani
Contact Number : 9037415118
Person Name : Sameer (Owner)
Property Description : ???? ??????????????????????? ????? ?????? ?????,???????? ????????? ??????????????? ??????? ????????? ?????????? ???? ???????????? ??????? ???????????????, ????????????????? ? ????? ?????? ???????????. ????? ??? ?????? ???????? ????? ? ????? ??????? ??????????????? ??????????? ?????:9037415118
Send Enquiry