സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

LAND FOR SALE

Price / വില: 900,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 1 acre
District / ജില്ല : Thrissur
Place / സ്ഥലം : Chokkana
Contact Number : 95673 21221
Person Name : MOHAMMED ABDUL KHADER (Agent)
Property Description : 5 വർഷം പ്രായമായ 250 റബ്ബർ മരങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു ഏക്കറയോളം സ്ഥലം വില്പനക്ക് പട്ടയമില്ല.റബ്ബർ ടാപ്പിങ്ങ് തുടങ്ങാൻ ആയിട്ടുണ്ട്.  ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വില 9 ലക്ഷം 

9567321221

Send Enquiry