സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image

HOUSE FOR SALE

Price / വില: 3,200,000

Plot area / മൊത്തം സ്ഥലം : 5 Cent
District / ജില്ല : Malappuram
Place / സ്ഥലം : Aakaparambu
Contact Number : +965 9745 2990
Person Name : Musthafa (Owner)
Property Description : എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞ വീട് ഇന്റെർ ലോക് വെള്ളം, കറന്റ്, റോഡ് സൈഡ് Price starting from 32 Lakhs
Send Enquiry