സഹായങ്ങൾക്ക് (+91) 9497625844

product image
product image
product image
product image
Build up area / വീടിന്റെ വിസ്‌തീർണം : 150 Sq.feet
District / ജില്ല : Thrissur
Place / സ്ഥലം : Thrissur
Contact Number : 070129 82300
Person Name : Max Realestate (Agent)
Property Description : 5000 രൂപ മുതൽ 150 സ്ക്വയഫീറ്ററിൽ  തൃ ശ്ശൂർ ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡിനും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും ഷോപ്പുകൾ വാടകയ്ക്ക്
Send Enquiry